dzisiaj jest: 21 maja 2018. imieniny: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin
wersja polska
O gminie

Fałków i okolice - subiektywnie

Blog fotograficzny Anety Ambroziak - "Fałków i okolice - subiektywnie"

Blog zawierający fotografie Fałkowa i okolic, prowadzony przez Anetę Ambroziak, do obejrzenia go pod linkiem:  http://falkow-aaa.blogspot.com/

Informacje o gminie

 1. Gmina Fałków - Wikipedia

2. Zamek - Serwis Historyczno - Krajoznawczy

Zasoby historyczno - kulturowe gminy

Na całość spuścizny historyczno - kulturowej zlokalizowanej na terenie gminy Fałków
składają się:

 

a) Historyczne układy urbanistyczne:

 

 • miejski układ urbanistyczny w Fałkowie objęty ochroną konserwatorską,

 • wiejskie układy urbanistyczne w Czermnie, Olszamowicach (wielodrożnica)
  i Starzechowicach (ulicówka).

 

b) Zespoły architektury i budownictwa:

 

 • Zespół kościoła parafialnego w Fałkowie.

  W skład zespołu wchodzą:

 • kościół wzniesiony w latach 1920 - 1948 według projektu O. Sosnowskiego na
  miejscu starszej świątyni. Do cennych elementów wyposażenia należy ołtarz główny
  rokokowy, z drugiej połowy XVIII wieku z płaskorzeźbą wniebowzięcia Matki Boskiej
  z Dzieciątkiem, w srebrnej sukience. Do szczególnie cennych przedmiotów
  przechowywanych w kościele należy późnorenesansowy kielich z pierwszego
  ćwierćwiecza XVII wieku fundacji Maurycego Fryderyka z Jędrzejowa, proboszcza
  fałkowskiego oraz 3 ornaty z fragmentami haftów z XVII i XVIII wieku - obiekt
  w ewidencji,

 • plebania murowana z lat 20-tych XX wieku - obiekt w ewidencji,

 • mur okalający cmentarz kościelny; na cmentarzu klasycystyczny nagrobek Jakuba
  Ścibow Kotkowskiego z 1831 roku.

 • Zespół podworski w Fałkowie. Na zespół składają się:

 • dwór obronny - zamek z przełomu XVI i XVII wieku otoczony fosą - obecnie w ruinie,

 • oficyna murowana z pierwszej połowy XIX wieku,

 • czworak murowany z pierwszej połowy XIX wieku, przebudowany,

 • park z XVI wieku, przekomponowany w wieku XIX.

  Cały zespół został, za wyjątkiem czworaku, wpisany do rejestru zabytków pod
  numerem 790 dnia 16 września 1972 roku, czworak w ewidencji WKZ.

 • Zespół podworski w Skórnicach. Na zespół składa się:

 • murowany dwór z 1850 roku, remontowany w 1959 roku,

 • murowany spichlerz z około połowy XIX wieku,

 • park z zachowanym układem kompozycyjnym i drzewostanem.

  Cały zespół został wpisany do rejestru zabytków pod numerem 722 dnia 30 maja
  1972 roku.

 • Zespół zabudowy małomiasteczkowej w Fałkowie.

  Pojedyncze obiekty architektury i budownictwa:

  Obiekty sakralne:

 • kościół parafialny w Czermnie p.w. Nawiedzenia NMP i św. Mikołaja,
  murowany z 1881 roku,

 • kapliczka murowana z połowy XIX wieku w Czermnie,

 • figura Matki Boskiej Bolesnej z XVIII wieki w Fałkowie

 • krzyże i kapliczki przydrożne w większości o dużej wartości historycznej i

 • Kościół i kapliczka w Czermnie znajduje się w ewidencji WKZ.

  Budynki mieszkalne:

 • Czermno: dom nr 31, drewniany z około 1910 roku, wł. S. Waszczyk, dom nr 33,
  drewniany z około1910 roku, wł. Waszczyk,

 • Fałków: dom nr 3, drewniany z około 1915 roku, wł. Leszcz,

 • Zbójno: dom nr 37, drewniany z początku XX wieku, wł. B. Sobieski, dom nr 38, drewniany z około 1929 roku, wł. E. Kozak.

  Wszystkie obiekty w ewidencji WKZ.

  Obiekty przemysłowe - młyny: w Rudzisku, Starzechowicach i Smykowie.

 • Zespoły zieleni - park podworski w Starzechowicach. Obiekt wpisany do rejestru WKZ pod numerem 366.

 • Cmentarze parafialne - w Fałkowie i Czermnie z nagrobkami sięgającymi połowy XIX wieku.

  Miejsca martyrologii - cmentarze wojenne i mogiły:

 • cmentarz wojenny w Fałkowie z okresu I wojny światowej, na którym spoczywają żołnierze niemieccy i rosyjscy, w znacznym stopniu zniszczony,

 • zbiorowa mogiła - kwatera partyzantów - żołnierzy Armii Krajowej - na cmentarzu w Fałkowie,

 • zbiorowa mogiła żołnierzy polskich poległych w 1939 roku - na cmentarzu w Czermnie.

 

e) Stanowiska archeologiczne.

 

Pozostałością dawnego osadnictwa są stanowiska archeologiczne. Jest ich na terenie gminy
92. Większość z nich jest skupiona w pobliżu dolin rzek i cieków oraz w pobliżu większych
miejscowości.

 

Wszystkie zaewidencjonowane stanowiska archeologiczne podlegają ochronie
konserwatorskiej. W miejscach ich usytuowania należy liczyć się z ograniczeniem inwestycji
mogących mieć wpływ na naruszenie struktury podziemnych warstw kulturowych.
W niniejszym opracowaniu przedstawiono ich wykaz i lokalizację. W przypadku lokalizacji
obiektów, realizacja których wiązać się będzie z potrzebą naruszenia struktur i warstw
ziemnych, istnieje obowiązek uzyskiwania każdorazowo opinii Wojewódzkiego Konserwatora
Zabytków o możliwościach i warunkach prowadzenia inwestycji wymagających prac
ziemnych.