dzisiaj jest: 23 sierpnia 2017. imieniny: Róża, Apolinary, Filip
wersja polska
Rewitalizacja

Zaproszenie do konsultacji Programu Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023

Zapraszamy do zapoznania się z „Programem Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023”.
W przypadku uwag lub sugestii prosimy o ich zgłaszanie wg załączonego formularza do dnia 15 listopada 2016r.

 

Uwagi można składać na sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie adres: ul. Zamkowa 1a, 26-260 Fałków lub wysyłać e-mailem do:

Paweł Pękala na adres: gmina.falkow@wp.pl lub

Rafał Graczkowski na adres: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl

 

Niniejsze zaproszenie stanowi 3 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023”.

Czas trwania konsultacji w ramach tego etapu: 27.10.2016 – 15.11.2016r.

 Do pobrania:

1. Program Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023

2. Wzór formularza uwag

Zapraszenie do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Zapraszamy do zgłaszania fiszek przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach „Programu Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023”.  Fiszki mogą dotyczyć jedynie sołectw: Fałków i Czermno-Kolonia. Sołectwa te zostały wyłonione w wyniku Diagnozy czynników i zjawisk kryzysowych
(1 etap konsultacji społecznych).  Prosimy o przedkładanie fiszek wg załączonego formularza do dnia 19 sierpnia 2016r.

 

Uwagi można składać na sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie adres: ul. Zamkowa 1a, 26-260 Fałków lub wysyłać e-mailem do:

Paweł Pękala na adres: gmina.falkow@wp.pl lub

Rafał Graczkowski na adres: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl

 

Niniejsze zaproszenie stanowi 2 etap konsultacji społecznych związanych z tworzeniem „Programu Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023”.

 

Do pobrania:

Wzór fiszki przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

DIAGNOZA ZJAWISK KRYZYSOWYCH

Zapraszamy do zapoznania się z Diagnozą czynników i zjawisk kryzysowych wraz z opisem skali
i charakteru potrzeb rewitalizacyjnych
stanowiących punkt wyjścia przy tworzeniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023.

 

Prosimy o przedkładanie uwag wg załączonego formularza do dnia 29 lipca 2016r.

 

Uwagi można składać na sekretariacie Urzędu Gminy w Fałkowie adres: ul. Zamkowa 1a, 26-260 Fałków lub wysyłać e-mailem do:

Paweł Pękala na adres: gmina.falkow@wp.pl lub

Rafał Graczkowski na adres: rafalgraczkowski@graczkowskidotacje.pl

Do Pobrania:

1. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych

2. Formularz uwag

Zaproszenie do Komitetu Rewitalizacyjnego

W związku z opracowywaniem Programu Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016-2023 zostanie utworzony Komitet Rewitalizacyjny składający się przedstawicieli różnych środowisk dla których ważny jest rozwój Gminy Fałków. W związku z powyższym zapraszam chętnych przedstawicieli reprezentujących:

 • organizacje pozarządowe,

 • przedsiębiorstwa,

 • mieszkańców,

 • innych interesariuszy.

  do zgłaszania swoich kandydatur do Komitetu Rewitalizacyjnego w terminie do dnia
  20 czerwca 2016r.

  Wypełnione zgłoszenia należy składać na sekretariacie Urzędu Gminy Fałków wg wzorów załączonych do niniejszego Zaproszenia

Do pobrania:

Zaproszenie z załącznikami

Uchwała Rady Gminy w Fałkowie o przystapieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016- 2023

W dniu 29 kwietnia 2016 roku podczas XIV Sesji Rady Gminy, została przyjęta uchwała nr XIV/118/2016 o przystąpieniu do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Fałków na lata 2016- 2023

Do pobrania:

Uchwała Rady Gminy w Fałkowie nr XIV/118/2016 

Program Rewitalizacji dla Gminy Fałków

Program Rewitalizacji dla Gminy Fałków na lata 2016-2023 umożliwi efektywne pozyskiwanie środków unijnych na różne działania planowane do realizacji na terenie Gminy Fałków w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”. Posiadanie tego dokumentu jest warunkiem niezbędnym do aplikowania o środki zewnętrzne w ramach działania 6.5 „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich”.

Zgodnie z definicją rewitalizacja to kompleksowy wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, inicjowany przez Radę Gminy w celu wyprowadzenia obszaru problemowego na terenie miasta i gminy ze stanu kryzysowego poprzez nadanie mu nowej jakości funkcjonalnej
i stworzenie warunków do jego rozwoju.

Program Rewitalizacji opracowywany zostanie zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020, wymaganiami wynikającymi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 oraz z wszelkimi innymi obowiązującymi dokumentami właściwymi ze względu na merytoryczną treść tego dokumentu.

Program jest inicjowany i uchwalony przez Radę Gminy. Jego opracowanie obejmuje trzy etapy:

1 podjęcie uchwały przez Radę Gminy o przystąpieniu do sporządzenia Programu (co nastąpiło 29.04.2016r. – uchwała nr XIV/118/2016),

2 wykonanie diagnozy i wyznaczenie obszarów zdegradowanych i rewitalizacji,

3 opracowanie dokumentu Programu Rewitalizacji.

 

Ważnym aspektem rewitalizacji w perspektywie 2014-2020 jest udział społeczeństwa
i konsultacje poszczególnych elementów Programu Rewitalizacji. W ramach uspołeczniania tego procesu została utworzona na stronie internetowej Gminy Fałków zakłada „rewitalizacja”, gdzie są umieszczane wszelkie dokumenty, dane oraz powołany zostanie Zespół ds. rewitalizacji składający się z pracowników Urzędu Gminy oraz Komitet rewitalizacyjny w skład, którego wejdą interesariusze rewitalizacji: mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawicieli organizacji pozarządowych. Zadaniem Zespołu będzie m.in.:

 • aktywne włączenie lokalnej społeczności w proces konsultacji społecznych służący opracowaniu Programu Rewitalizacji,
 • zaproponowanie hierarchii potrzeb w zakresie działań rewitalizacyjnych oraz opracowanie listy najważniejszych przedsięwzięć zaplanowanych do umieszczenia
  w Programie Rewitalizacji,
 • monitorowanie przebiegu oraz ocena efektywności i skuteczności realizacji Programu,
 • przekładanie Wójtowi projektów aktualizacji Programu.

 

Gmina Fałków zaprasza mieszkańców, a także organizacje pozarządowe/przedsiębiorców do zgłaszania swoich przedstawicieli chętnych do pracy w Komitecie ds. rewitalizacji. Ogłoszenie w tej sprawie będzie opublikowane na stronie internetowej Gminy w zakładce „Rewitalizacja”. Gmina Fałków ubiega się obecnie o dotację na sfinansowania opracowania Programu Rewitalizacji w ramach „Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna”.   

 

Dlaczego rewitalizacja

 

Przemiany społeczno-gospodarcze na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza – wywołane procesem globalizacji oraz transformacją ustrojową i wyzwaniami gospodarki wolnorynkowej – spowodowały szereg niekorzystnych zjawisk i procesów na obszarach jednostek samorządu, takich jak degradacja tkanki materialnej oraz narastające problemy w sferze społeczno-gospodarczej. W takiej sytuacji szczególnego znaczenia zaczęło nabierać planowanie oraz realizacja kompleksowych projektów rewitalizacyjnych, obejmujących sferę przestrzenną, społeczną, gospodarczą, środowiskową i kulturową, a tym samym odpowiadających na indywidualny zestaw zidentyfikowanych problemów danego obszaru.

 

Na potrzeby projektowania i wdrażania interwencji w ramach procesu rewitalizacji, współfinansowanych środkami Unii Europejskiej, rewitalizację należy rozumieć jako: wyprowadzanie ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez przedsięwzięcia całościowe (integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki), skoncentrowane terytorialnie i prowadzone we współpracy z lokalną społecznością, w sposób zaplanowany oraz zintegrowany przez określenie i realizację programów rewitalizacji.

 

     

 

Dla kogo jest rewitalizacja

 

Wszyscy uczestnicy życia na terenie gminy: samorząd, mieszkańcy, organizacje społeczne, przedsiębiorcy. W szczególny sposób wszystkie grupy społeczne zagrożone kryzysem.

 

Program Rewitalizacji jest także potrzebny władzom samorządowym, instytucjom gminnym, organizacjom pozarządowym, ale także przedsiębiorcom, do skutecznego aplikowania o środki zewnętrzne na realizację projektów, które ograniczą negatywne skutki niekorzystnych zjawisk społecznych, gospodarczych, przestrzennych, technicznych i środowiskowych.

 

Kompleksowość Programu Rewitalizacji

 

Ważne, aby Program rewitalizacji dotykał wszystkich problemów na obszarze gminy i ujmował działania w sposób kompleksowy, to znaczy aby najpierw diagnozował wszystkie problemy i zagrożenia, a następnie definiował kompletny katalog działań, które będą przeciwdziałały sytuacji kryzysowej. Ważne, aby w programie ująć działania realizowane zarówno ze środków unijnych (EFRR, EFS, FS), jak i publicznych oraz prywatnych. Tylko suma działań i środków pozwoli w sposób kompleksowy rozwiązać wszystkie problemy.

 

Ważne jest także zaangażowanie wszystkich osób i instytucji, które są odpowiedzialne za rozwiązywanie problemów na obszarze Gminy Fałków, a także osób i instytucji, które chcą w tym procesie uczestniczyć i czują się za niego odpowiedzialne. Ważne jest, aby planowane działania w różnej mierze dotykały w równej mierze zagadnień zarówno społecznych, jak i ekonomicznych, przestrzennych, technicznych, środowiskowych i kulturowych.

     

 

 

Inne konieczne zasady Programu rewitalizacji

 

Koncentracja – działania rewitalizacyjne dotyczą najbardziej zdegradowanych obszarów w gminie, tj. tam, gdzie skala problemów i zjawisk kryzysowych jest największa.

 

Komplementarność – przestrzenna, problemowa, proceduralno-instytucjonalna, międzyokresowa, źródeł finansowania.

 

Partycypacja – stanowi fundament działań na każdym etapie procesu rewitalizacji: diagnozowania, programowania, wdrażania, monitorowania i oceniania. Musi mieć realny charakter, włączając wszystkich zainteresowanych