dzisiaj jest: 22 lutego 2018. imieniny: Marta, Małgorzata, Piotr
wersja polska
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Co to jest Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i jaki ma cel?

Cel:  wsparcie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego 2020 oraz jakości powietrza.Plany gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.

  • - redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • - zwiększenia udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych,
  • - redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,
  • - a także do poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy (naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK).

Założenia Planu

Plany są finansowane z Funduszu Spójności.
Beneficjentami są Jednostki Samorządu Terytorialnego lub Związki Gmin.
Zakres działań obejmuje szczebel gminy/gmin, całość obszaru geograficznego gminy/gmin,
Plan koncentruje się na  działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby, w tym na  poprawie efektywności energetycznej, wykorzystaniu OZE (Odnawialnych Źródeł Energii).  Czyli koncentruje się na wszystkich działaniach mających na celu zmniejszenie  emisji zanieczyszczeń do powietrza w tym  pyłów (PM2,5, PM10), dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów, na których odnotowano przekroczenia jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu.
W realizację planu są zaangażowane podmioty będące producentami i/lub odbiorcami energii (z wyjątkiem instalacji objętych systemem EU ETS) ze szczególnym uwzględnieniem działań w sektorze publicznym. Ponadto plan obejmuje obszary, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej (w tym planowanie przestrzenne).
PGN zakłada również podjęcie działań mających na celu wspieranie produktów i usług efektywnych energetycznie (np. zamówienia publiczne) oraz  podjęcie działań mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii (współpraca z mieszkańcami i zainteresowanymi stronami, działania edukacyjne).
Każdy Plan Gospodarki Niskoemisyjnej powinien wykazywać spójność z nowotworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe (lub założeniami do tych planów) i programami ochrony powietrza.

Po co gminie Plan Gospodarki Niskoemisyjnej?

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej pozwala gminie pozyskać fundusze unijne w latach 2014-2020.
Z zapisów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wynika, że gminy które opracowały PGN, czyli gminy posiadające dokumenty strategiczne w zakresie ograniczenia niskiej emisji mogą się ubiegać o udział w programach, których celem jest pozyskanie dofinansowania na działania takie jak:

- termomodernizacje budynków

- wdrażanie Odnawialnych Źródeł Energii

-modernizacja oświetlenia ulicznego

- działania z zakresu modernizacji transportu publicznego (zmniejszające emisję)

Skąd biorą się proponowane w Planie działania?

Na potrzeby planu zostaje stworzona baza inwentaryzacji CO2, gazów i pyłów na terenie gminy. Obejmuje ona inwentaryzację emisji z budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, emisję pochodzącą z transportu, oraz przemysł i usługi.
Na podstawie analizy zebranych danych zostają zidentyfikowane obszary problemowe w gminie, oraz zostają zaproponowane działania krótko/średnio i długookresowe (na cały okres objęty planem), które mają się przyczynić do poprawy jakości powietrza. Zadania te są spójne z innymi strategicznymi dokumentami gminy takimi jak np. Plan Zagospodarowania Przestrzennego, Wieloletni Plan Inwestycyjny, Strategie Rozwoju, Programy Ochrony Powietrza.

Jak będą monitorowane zaplanowane w Planie działania?

Monitoring zaplanowanych działań będzie obejmował:

  • - poziom redukcji emisji CO2 w stosunku do lat poprzednich (1990 bądź innego możliwego do inwentaryzacji),
  • - poziom redukcji zużycia energii finalnej w stosunku do przyjętego roku bazowego,
  • - udział zużytej energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Prośba do mieszkańców o wypełnienie ankiety Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Drogi Mieszkańcu i Przedsiębiorco!

Gmina Fałków przystąpiła do opracowania
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

WAŻNE: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) jest niezbędnym dokumentem do pozyskania finansowania inwestycji w latach 2014-2020 (zarówno dla Gminy , osób prywatnych jak i Przedsiębiorców działających na terenie Gminy) np. termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy infrastruktury drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego, wymiany starych kotłów węglowych oraz innych dziedzin funkcjonowania gminy, jej mieszkańców i przedsiębiorców.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza, a także zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii, tworzony na podstawie przeprowadzonej ankietyzacji wśród mieszkańców i przedsiębiorców z terenu gminy.

Aby jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby naszej Gminy w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków przekazujemy Państwu krótką ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w przyszłych potencjalnych Programach wdrażanych przez Gminę. Wypełnienie ankiety nie jest żadnym wiążącym zobowiązaniem z Państwa strony, natomiast stanowi ważną informację dla nas o możliwościach dalszej poprawy jakości powietrza w naszej Gminie.

Zapewniamy anonimowość wszystkim uczestnikom badania, a przekazane przez Państwa dane będą traktowane jako poufne.

Wypełnioną ankietę można wypełnić elektronicznie lub ręcznie, złożyć w Urzędzie Gminy w sekretariacie lub przesłać drogą elektroniczną na adres: gmina.falkow@wp.pl w terminie do 05.08.2016

Więcej informacji: Paweł Pękala - tel: 44 7873535

Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu Planu.

Do pobrania:

  1. Ankieta dla osób prywatnych

  2. Ankieta dla przedsiębiorców